Privacyverklaring Frank Peeters Advocaat

Algemeen

Frank Peeters Advocatuur gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In termen van de AVG worden dergelijke gegevens verwerkt. De noodzaak daarvoor is mede gelegen in het feit dat een advocaat een geheimhouder is en voornoemde gegevens van vertrouwelijke aard zijn en als zodanig door de advocaat behandeld moeten worden.

Welke gegevens worden verwerkt?

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die betrekking hebben op een overeenkomst tot het verlenen van diensten tussen u en Frank Peeters Advocatuur.
  • Gegevens die u schriftelijk dan wel elektronisch aanlevert via de website (www.frankpeetersadvocaat.nl) en via het e-mailadres van Frank Peeters Advocatuur (info@frankpeetersadvocatuur.nl).

Waarom worden gegevens verwerkt?

  • Om uitvoering te kunnen aan een opdracht van u om voor u (juridische) diensten te kunnen verlenen;
  • Om een wettelijke verplichting na te komen;

Wanneer worden gegevens verwerkt?

Door van tevoren aan u uitdrukkelijk en schriftelijk uw toestemming daarvoor te vragen en waarbij u schriftelijk akkoord gaat met het verzoek tot verwerking van de gegevens.

Bewaartermijn

Frank Peeters Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te voldoen zoals bovenstaand aangegeven onder het kopje “Waarom worden gegevens verwerkt?”.

Wijzigingsrecht

U heeft recht op inzage, wijziging, en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens respectievelijk het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Tevens heeft u recht, na een schriftelijk verzoek daartoe aan Frank Peeters Advocatuur, op een overzicht van de gegevens die zijn verwerkt door Frank Peeters Advocatuur.

Het staat Frank Peeters Advocatuur vrij, wanneer u zich op deze rechten beroept, geheel of gedeeltelijk te weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen die aan de uitoefening van die rechten ten grondslag liggen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een dergelijk beroep in strijd is met een wettelijke verplichting dan wel dat dit strijdig is in verband met de hoedanigheid van advocaat dan wel een ander redelijk belang zich verzet tegen de uitoefening van voornoemde rechten. In geval van weigering wordt deze door Frank Peeters Advocatuur schriftelijk gemotiveerd.

Geen doorgifte aan derden

Frank Peeters Advocatuur geeft bovengenoemde gegevens niet door aan derden behoudens wanneer Frank Peeters Advocatuur krachtens een wettelijke verplichting daartoe gehouden is.

Cookieverklaring

Frank Peeters Advocatuur maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Frank Peeters Advocatuur mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Frank Peeters Advocatuur gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Hiervoor is geen toestemming vereist. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van Frank Peeters Advocatuur wordt er gebruik gemaakt van Hotjar cookies om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op de website. Met de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt. Dit helpt ons om de website te verbeteren. Deze cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina’s en sessies te volgen alsmede om vast te kunnen stellen waar bezoekers op klikken en (verder) scrollen.

Ook wordt er gebruik gemaakt van Google Ads cookies om online te adverteren. Deze cookies gebruiken wij om uw surfgedrag en interesses af te stemmen op voor u relevante advertenties. Google deelt uw gegevens niet met derden. Daarnaast worden er ook cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics teneinde het bezoekersgedrag te kunnen analyseren voor verbetering en optimalisering van de website. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat Frank Peeters Advocatuur informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@frankpeetersadvocatuur.nl.

Voor meer informatie kunt u Google's Privacy & Voorwaarden zelf raadplegen.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Frank Peeters Advocatuur met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Frank Peeters Advocatuur u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Frank Peeters Advocatuur zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 28 december 2022.